Gửi Kế hoạch hiện tại tới app phụ huynh

Kế hoạch hiện tại không tự động được gửi đến app phụ huynh

Trị liệu viên có thể chủ động gửi Kế hoạch hiện tại tới phụ huynh bất cứ lúc nào bằng cách chọn nút "Gửi tới phụ huynh"

Chọn "Xác nhận" để gửi, hoặc "Quay lại" để hủy lệnh gửi.

Last updated