Thêm mục tiêu mới chưa có trên hệ thống

1. Chọn lĩnh vực phù hợp cho mục tiêu

Chắc chắn rằng bạn đang ở phần "Thêm mục tiêu mới"

2. Điền nội dung cho mục tiêu

3. Thêm các thành phần của Mục tiêu SMART

Có thể bật/ tắt chế độ này ở phần "Thiết lập cơ sở -> Mục tiêu"

Đọc thêm về Mục tiêu SMART tại đây

4. Chọn "Thêm mục tiêu" để thêm vào KHHT

5. Kiểm tra mục tiêu đã có ở KHHT

Chọn "xem trước KHHT" để xem & chắc chắn rằng danh sách mục tiêu & thống kê trong KHHT được cập nhật với mục tiêu vừa được thêm vào

Last updated