Thêm mục tiêu từ Ngân hàng mục tiêu

Hướng dẫn thêm mục tiêu từ các danh sách đã có sẵn trên hệ thống

Bạn có thể thêm mục tiêu đã có trên hệ thống từ Ngân hàng MT, Danh sách MT đã tạm dừng, Danh sách MT đã hoàn thành.

Mục tiêu cũ là mục tiêu đã có kết quả báo cáo buổi học, những mục tiêu này không thể chỉnh sửa được nội dung & lĩnh vực.

Đọc thêm bài viết về Mục Tiêu để tìm hiểu thêm các trạng thái của Mục tiêu trên Luca Education

1. Chọn mục tiêu từ "Ngân hàng mục tiêu"

Xem thêm bài viết Ngân hàng mục tiêu để tìm hiểu cách lưu trữ các mục tiêu vào ngân hàng.

  • Chọn tab "Ngân hàng mục tiêu" để mở kho mục tiêu đã lưu trữ trước đó của bé.

  • Ở cửa sổ bên trái là các mục tiêu chưa dạy, chọn "Dạy MT" nếu Trị liệu viên muốn thêm mục tiêu đó vào kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải)

  • Ngược lại, ở phần kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải), Trị liệu viên có thể chọn "Không dạy MT" để hủy và đưa mục tiêu đó vào lại Ngân hàng mục tiêu, để có thể thêm vào các kế hoạch sau.

2. Chọn mục tiêu từ danh sách "Mục tiêu tạm dừng"

Mục tiêu tạm dừng là mục tiêu đã được dừng không dạy nữa và rút khỏi kế hoạch hiện tại. Các mục tiêu này sẽ được lưu trữ trong kho Mục tiêu tạm dừng.

  • Chọn tab "Mục tiêu tạm dừng"

  • Tương tự như ở tab Ngân hàng mục tiêu, ở cửa sổ bên trái là các mục tiêu đã được ngừng dạy. Chọn "Dạy MT" nếu Trị liệu viên muốn thêm mục tiêu đó vào kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải)

  • Ngược lại, ở phần kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải), Trị liệu viên có thể chọn "Không dạy MT" để hủy và đưa mục tiêu đó vào lại Mục tiêu tạm dừng, để có thể thêm vào các kế hoạch sau.

3. Chọn mục tiêu từ danh sách "Mục tiêu hoàn thành"

  • Chọn tab "Mục tiêu hoàn thành"

  • Chọn "Dạy MT" nếu Trị liệu viên muốn thêm để dạy lại mục tiêu đó vào kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải)

  • Tuy nhiên, ở phần kế hoạch hiện tại (cửa sổ bên phải), Trị liệu viên KHÔNG thể chọn "Không dạy MT" để hủy mục tiêu đó

Last updated