Kế hoạch dự kiến

1. Kế hoạch dự kiến là gì?

Kế hoạch dự kiến là kế hoạch can thiệp của tháng tiếp theo, sau khi Kế hoạch hiện tại kết thúc

2. Kế hoạch dự kiến sẽ được tạo tự động sau khi hoàn thành Báo cáo tháng.

  • Các mục tiêu được chọn "Lặp lại" khi làm báo cáo tháng sẽ được tự động thêm vào kế hoạch dự kiến.

  • Ngoài ra, Trị liệu viên vẫn có thể thêm/chỉnh sửa các mục tiêu trong kế hoạch sau khi kế hoạch dự kiến bắt đầu (lúc này sẽ trở thành Kế hoạch hiện tại)

  • Tương tự như phần chỉnh sửa kế hoạch hiện tại, xem thêm bài dưới đây ⬇️

pageChỉnh sửa / Làm Kế hoạch hiện tại

3. Thời gian áp dụng Kế hoạch dự kiến

  • Kế hoạch dự kiến có thể được chọn áp dụng ngay tại bước 3 (Kế hoạch tiếp theo) khi Trị liệu viên làm báo cáo tháng => Kế hoạch sẽ có hiệu lực ngay sau khi hoàn thành báo cáo tháng.

  • Hoặc Trị liệu viên có thể lựa chọn ngày áp dụng khi làm Báo cáo tháng.

(Xem hướng dẫn lựa chọn ngày áp dụng Kế hoạch dự kiến ở video bên dưới)

4. Chỉnh sửa kế hoạch dự kiến

Tương tự như việc chỉnh sửa "Kế hoạch hiện tại", trị liệu viên có thể thêm mục tiêu mới hoặc lấy từ Ngân hàng mục tiêu, từ danh sách các mục tiêu đã hoàn thành và tạm dừng.

Xem 2 bài viết hướng dẫn bên dưới

pageThêm mục tiêu mới chưa có trên hệ thốngpageThêm mục tiêu từ Ngân hàng mục tiêu

5. Xem kế hoạch dự kiến đã hoàn thành

Trong mục "Kế hoạch", chọn tab "Kế hoạch dự kiến"

Last updated