Lịch sử kế hoạch

Phần lịch sử kế hoạch sẽ hiển thị tất cả các kế hoạch mà học sinh đã từng học, cùng với chi tiết của các kế hoạch, bao gồm:

  • Thời gian dạy: là thời gian áp dụng kế hoạch đó

  • Trạng thái: Đã dạy (KH đã kết thúc và đã có báo cáo), KH hiện tại (đang áp dụng), KH dự kiến (sẽ được áp dụng khi KH hiện tại kết thúc)

  • Gửi PH: cho biết kế hoạch này đã được gửi đến phụ huynh hay chưa

  • Báo cáo KH: Nút "Xem báo cáo" để chuyển đến phần báo cáo của kế hoạch đó

Last updated