Học nhóm

1. Báo nghỉ và khôi phục buổi học cho cả lớp nhóm

  • Chọn nút ba chấm dọc tại buổi học cần báo nghỉ => chọn Báo nghỉ

  • Trường hợp buổi học bị hủy do cả lớp nghỉ hoặc trị liệu viên nghỉ (Vui lòng chọn lý do tương ứng) => Viết ghi chú => chọn Xác nhận

  • Với trường hợp chỉ có 1 hoặc vài học sinh trong lớp nghỉ => Xem mục 2 bên dưới

2. Báo nghỉ cho từng học sinh trong lớp

Với trường hợp chỉ có 1 hoặc vài học sinh trong lớp nghỉ => lớp học vẫn diễn ra bình thường => Báo nghỉ cho các học sinh nghỉ như video hướng dẫn bên dưới Lưu ý: TLV nên ghi chú tên học sinh nghỉ kèm lý do

3. Đổi giáo viên / Đổi giờ học / Tạo buổi học phát sinh

Cách thực hiện ba tính năng này hoàn toàn giống với các tính năng của quản lý chuyên cần buổi học cá nhân => Vui lòng xem hướng dẫn tại trang bên dưới

pageHọc cá nhân

Last updated