Đánh giá định kỳ

Tuỳ chỉnh thời gian nhắc làm đánh giá định kỳ

Ở chế độ bật, thông báo nhắc đánh giá định kỳ cho học sinh sẽ được gửi đến Quản lý sau khi học sinh hoàn thành một lượng giờ học can thiệp cá nhân cố định. **Lưu ý: Nếu không sử dụng tính năng lịch học, Luca sẽ tính 1 báo cáo can thiệp cá nhân bằng 1 giờ can thiệp.

Last updated