Ngày giờ hoạt động của cơ sở

Đây là chức năng chỉnh sửa ngày giờ hoạt động cho cơ sở. Các buổi học ngoài giờ hoạt động sẽ không hợp lệ và không được hiển thị trên lịch học / thời khóa biểu

Chỉ chức vụ Quản lý trở lên mới có thể chỉnh sửa phần này

Xem hướng dẫn chi tiết cho từng phần ở các clip bên dưới

1. Ngày giờ hoạt động của cơ sở

2. Ngày giờ hoạt động của các lớp bán trú

Quản lý có thể tắt chức năng lịch bán trú

=> Các lớp bán trú sẽ không hiển thị theo lịch học mà chỉ mặc định theo ngày giờ hoạt động chung của toàn cơ sở

Last updated