Thiết lập các nhóm chat

1. BẬT / TẮT NHÓM CHAT BÁN TRÚ

BẬT tính năng để cho phép

 • Hệ thống tạo nhóm chat tự động theo lớp bán trú.

 • Nhóm chat sẽ luôn bao gồm các quản lý, giáo viên bán trú và phụ huynh của các học sinh trong lớp bán trú đó.

TẮT tính năng để

 • Vô hiệu hóa các nhóm chat bán trú hiện có

 • Hệ thống sẽ không tự động tạo nhóm chat theo lớp bán trú trong tương lai.

 • Bạn vẫn sẽ xem được thông tin cũ của các nhóm bán trú

2. BẬT / TẮT NHÓM CHAT LỚP NHÓM

BẬT tính năng để cho phép

 • Cho phép hệ thống tạo nhóm chat tự động theo lớp nhóm.

 • Nhóm chat sẽ luôn bao gồm: các quản lý, trị liệu viên phụ trách lớp nhóm và phụ huynh của các học sinh trong lớp.

TẮT tính năng để cho phép

 • Vô hiệu hóa các nhóm chat bán trú hiện có

 • Hệ thống sẽ không tự động tạo nhóm chat theo lớp bán trú trong tương lai.

 • Bạn vẫn sẽ xem được thông tin cũ của các nhóm bán trú

3. BẬT / TẮT TÍNH NĂNG QUẢN LÝ THÀNH VIÊN TRONG CÁC NHÓM CHAT

Tính năng này cho phép các Quản lý được tùy ý thêm / bớt thành viên trong từng nhóm chat.

 • BẬT để kích hoạt tính năng này

 • TẮT để trở về chế độ mặc định (thành viên được tự động thêm / bớt dựa trên sự phân bổ trị liệu viên của các lớp) => Xem thêm ở mục 1 và 2

Last updated