Tùy chỉnh các báo cáo

1. Quản lý có thể tùy chỉnh việc thực hiện các báo cáo bắt buộc của trung tâm, bao gồm: Báo cáo cá nhân hoặc Báo cáo tuần

=> Chọn thẻ "Báo cáo" trong mục "Thiếp lập cơ sở" => Bật hoặc tắt báo cáo điều chỉnh

=> Ở chế độ tắt, trị liệu viên toàn cơ sở không cần phải thực hiện loại báo cáo đó

2. Quản lý có thể tùy chỉnh việc bắt buộc điền ghi chú cho mục tiêu nhận xét buổi học khi Trị liệu viên thực hiện báo cáo ngày

3. Ngoài ra, quản lý có thể tùy chỉnh việc gửi báo cáo tự động đến app phụ huynh

Chế độ mặc định của Luca Education là sẽ tự động gửi báo cáo đến app phụ huynh ngay sau khi trị liệu viên hoàn thành báo cáo đó.

Tuy nhiên, quản lý có thể điều chỉnh lại việc tự động gửi báo cáo sang gửi báo cáo thủ công (tự bấm gửi khi cần thiết), cho từng loại báo cáo

Last updated