Tùy chọn lĩnh vực

1. Lựa chọn các lĩnh vực được hiển thị

Để tiết kiệm thời gian trong việc làm kế hoạch can thiệp cho học sinh, Luca cho phép Quản lý chỉ lựa chọn hiển thị những lĩnh vực mà cơ sở có can thiệp, thay vì hiển thị tất cả.

  • Vào mục Quản lý cơ sở => Thiết lập cơ sở => Lĩnh vực

  • Chọn "Lựa chọn lĩnh vực"

  • Chọn (thêm / bớt) các lĩnh vực cần sử dụng

  • Chọn "Lưu chỉnh sửa"

2. Cho phép quản lý tự thêm lĩnh vực mới vào danh sách

Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn các lĩnh vực không có sẵn trong danh sách mà Luca đề xuất, từ phiên bản này, Luca cho phép Quản lý thêm lĩnh vực mới, đồng thời sửa đổi tên, và xóa lĩnh vực đã tạo.

  • Vào "Thiết lập cơ sở" => Chọn thẻ "Lĩnh vực"

  • Chọn "Thêm mới lĩnh vực" hoặc "Chỉnh sửa lĩnh vực" trong nút 3 chấm dọc

(Xem video hướng dẫn bên dưới)

**Lưu ý: Không thể chỉnh sửa hay xóa các lĩnh vực trong danh sách có sẵn của Luca

Last updated