Thống kế kết quả can thiệp

Thống kê kết quả can thiệp của học sinh theo giai đoạn

Trong Hồ sơ học sinh > Chọn tên học sinh > Chọn thẻ "Kết quả can thiệp" > Chọn khoảng thời gian cần xem thống kê

Last updated