Điền form để tạo dữ liệu ban đầu cho CSCT

Sau khi hoàn thiện hợp đồng & thanh toán chi phí.

Cơ Sở Can Thiệp (CSCT) cần cung cấp thông tin về cơ sở của mình (ví dụ như: ngày giờ hoạt động, tên cơ sở, thông tin học sinh, thông tin giáo viên...) để Luca Education (Luca) giúp CSCT thiết lập thành công tài khoản của mình và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

CSCT điềm form trên để cung cấp thông tin cho Luca bao gồm:

  1. Thông tin chung về Chủ CSCT

  2. Thông tin về người hỗ trợ (nếu có)

  3. Thông tin về giờ hoạt động của CSCT

  4. Thông tin về lớp bán trú (nếu có)

Vui lòng thông báo với team Luca sau khi bạn hoàn thành form dữ liệu trên, Luca sẽ nhập liệu dựa vào form đã điền.

Lưu ý, kiểm tra và chắc chắn rằng địa chỉ Email của Chủ trường và người hỗ trợ là đúng. Luca sẽ gửi Lời mời kích hoạt tài khoản tới email đã điền

Last updated