Kích hoạt tài khoản cho Quản lý / Trị liệu viên

Kiểm tra email từ hello@luca.education

Team Luca sẽ thông báo với Chủ CSCT khi dữ liệu của CS & Tài khoản của Chủ CSCT đã được tạo

Email này chứa đường dẫn để Đăng ký tài khoản với Luca Education. Chọn "Đăng ký tài khoản" để tiếp tục

Lưu ý: Để bảo mật, Lời mời này sẽ hết hạn sau 48 tiếng. Nếu kích hoạt khi link đã hết hạn, bạn vui lòng liên hệ với team Luca để được hỗ trợ

Khi đường dẫn hết hạn, bạn sẽ nhận được thông báo sau

Xác nhận tài khoản

Chọn "Xác nhận" nếu thông tin về Tên & Cơ sở làm việc của bạn đúng

Đối với tài khoản kích hoạt lần đầu, Luca sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu để dùng cho lần đăng nhập tiếp theo.

Mật khẩu cần đạt những yêu cầu sau:

  • Có ít nhất 6 ký tự

  • Có đủ chữ và số

Last updated