Mời Trị liệu viên vào CSCT

Quản lý/ Chủ trung tâm cần mời TLV vào Cơ sở can thiệp của mình theo các bước sau

1. Chọn "Thêm tài khoản" ở phần Hồ sơ nhân sự

2. Điền thông tin của Trị liệu viên

Lưu ý, chọn vai trò cho TLV bạn định mời là Quản lý hay Giáo Viên. Quản lý sẽ có nhiều quyền xem và chỉnh sửa hơn Giáo Viên

Lời mời sẽ được tự động gửi tới Email của TLV

Trường hợp TLV chưa nhận được lời mời liên kết qua email

  • Quản lý chọn "Gửi lại Liên Kết"

  • Trị liệu viên kiểm tra hòm thư SPAM / thư rác

3. Kiểm tra trạng thái tài khoản của TLV

  • Kích hoạt = đã chấp nhận lời mời và liên kết tài khoản với CSCT của bạn

  • Khoá = đã bị khoá & không thể truy cập vào CSCT của bạn

4. Trị liệu viên liên kết tài khoản với CSCT

  • Kiểm tra email từ hello@luca.education

  • Email này chứa đường dẫn để Đăng ký tài khoản với Cơ sở can thiệp mà Trị liệu viên đã được mời vào. Nội dung: "Luca Education đã mời bạn tham gia [Tên Cơ sở]"

  • Chọn "Đăng ký tài khoản" để liên kết tài khoản với cơ sở này

Xem thêm bài viết Kích hoạt tài khoản cho Quản lý / Trị liệu viên

Last updated