Đưa vào ngân hàng mục tiêu của học sinh

Trị liệu viên có thể dùng các mục tiêu lưu trữ trong thư viện mục tiêu chung của trung tâm để đưa vào Ngân hàng mục tiêu của từng học sinh của mình, từ đó dễ dàng chọn mục tiêu phù hợp để lập kế hoạch can thiệp cho học sinh

  1. Khi chỉnh sửa ngân hàng mục tiêu cho học sinh (xem thêm hướng dẫn tại đây), trị liệu viên chọn tab "Thư viện mục tiêu" bên cạnh tab "Mục tiêu mới"

  2. Tại đây, chọn thư mục chứa mục tiêu cần tìm

  3. Sau đó bấm "Thêm MT" ở mục tiêu muốn thêm vào ngân hàng mục tiêu

  4. Mục tiêu đó sẽ được thêm vào ngân hàng mục tiêu của học sinh để sử dụng cho việc làm kế hoạch can thiệp

Last updated