Hiển thị / Ẩn thư viện

Chế độ Hoàn thành (Hiển thị) và Bản nháp (Ẩn) cho từng thư viện

  • Ở chế độ Bản nháp, chỉ có các cấp quản lý mới xem được nội dung thư viện này.

  • Sau khi đã sẵn sàng để công khai thư viện này cho tất cả các trị liệu viên trong trung tâm, Quản lý đổi trạng thái của thư viện sang Hoàn thành để kích hoạt

  • Nút bật / tắt này xuất hiện khi "Chỉnh sửa thư viện"

Last updated