Thư viện mục tiêu tham khảo của Luca

THƯ VIỆN MỤC TIÊU THAM KHẢO

Là nơi lưu trữ hệ thống các mục tiêu được Luca Education và ban cố vấn biên soạn, nhằm hỗ trợ các trung tâm tham khảo và sử dụng để lập kế hoạch can thiệp cho học sinh của mình.

Quy trình sử dụng tối ưu

Thư viện tham khảo của Luca => Thư viện mục tiêu của trung tâm => Ngân hàng mục tiêu của học sinh => Kế hoạch can thiệp của học sinh

Bạn có thể đưa cả thư viện tham khảo vào thư viện của trung tâm

hoặc chọn từng thư mục / mục tiêu để đưa vào thư viện của trung tâm mình

Sau khi đã đưa vào thư viện mục tiêu của trung tâm, bạn có thể tiến hành đưa vào Ngân hàng mục tiêu để cá nhân hóa cho từng học sinh.

Xem hướng dẫn tại link bên dưới

pageĐưa vào ngân hàng mục tiêu của học sinh

Last updated