Thêm mới / Rời nhóm chat

1. Nhóm chat sẽ được tự động khởi tạo và các thành viên sẽ được tự động thêm vào trong các trường hợp sau:

  1. Khi một học sinh mới (ví dụ: Bé Gấu) được thêm vào trung tâm ABC trên website Luca Education, nhóm chat sẽ được tạo tự động cho Giám đốc, các Quản lý cơ sở và Trưởng chuyên môn của trung tâm ABC.

  2. Khi một trị liệu viên được bổ nhiệm cho học sinh Bé Gấu, thì TLV đó cũng sẽ được tự động thêm vào nhóm chat của Bé Gấu đã được tạo bên trên.

  3. Khi một phụ huynh tạo tài khoản và liên kết với Bé Gấu, phụ huynh này cũng sẽ được tự động thêm vào nhóm chat của Bé Gấu đã được tạo bên trên.

Lưu ý: Khi được thêm vào nhóm chat, thành viên mới sẽ có thể đọc lại tất cả các tin nhắn cũ.

2. Các thành viên sẽ được tự động xóa khỏi nhóm chat trong các trường hợp sau:

  1. Khi trị liệu viên hoặc phụ huynh bị hủy liên kết với học sinh (ví dụ Bé Gấu) thì sẽ bị tự động xóa khỏi nhóm chat.

  2. Khi Giám đốc, các Quản lý cơ sở hoặc Trưởng chuyên môn của trung tâm ABC bị thay đổi chức vụ thành Trị liệu viên hoặc Kế toán, mà không có phụ trách dạy Bé Gấu, thì sẽ bị tự động xóa khỏi nhóm chat của Bé Gấu.

Last updated