Kế hoạch nhóm

1. Định nghĩa

Kế hoạch nhóm bao gồm các mục tiêu sẽ được can thiệp chung cho Lớp nhóm

2. Thành phần

Tương tự như kế hoạch can thiệp cá nhân, kế hoạch can thiệp nhóm cũng sẽ bao gồm các thành phần:

3. Chia nhóm mục tiêu trong kế hoạch hiện tại và ngân hàng mục tiêu

Last updated