Thêm Trị liệu viên / Thêm lớp bán trú

Hướng dẫn thêm trị liệu viên phụ trách cho trẻ

1. Xem và thêm Trị liệu viên (TLV)

  • Vào "Hồ sơ học sinh" trong "Quản lý hồ sơ"

  • Chọn tab "Trị liệu viên đang dạy" để xem thông tin các Trị liệu viên đang phụ trách của trẻ và lớp bán trú của trẻ.

  • Nếu học sinh chưa có trị liệu viên phụ trách, Quản lý chọn "Thêm trị liệu viên"

  • Chọn TLV bằng cách gõ tên TLV hoặc tìm trong danh sách

  • Sau khi chọn được TLV mong muốn => Chọn "Xác nhận"

2. Thêm hai hoặc nhiều trị liệu viên

  • Chọn "Chỉnh sửa" => "Thêm trị liệu viên"

  • Chọn trị liệu viên cần chọn => "Xác nhận" => "Lưu chỉnh sửa"

3. Thêm lớp bán trú

  • Để thêm trẻ vào lớp bán trú, Quản lý chọn "Thêm lớp bán trú".

  • Chọn lớp bán trú bằng cách gõ tên lớp hoặc tìm trong danh sách.

  • Sau khi chọn được lớp bán trú mong muốn => Chọn "Xác nhận"

Last updated