Mời Phụ Huynh vào tài khoản học sinh

Hướng dẫn cách mời phụ huynh liên kết với tài khoản học sinh của Cơ sở can thiệp

Về bảo mật thông tin

pageLuca bảo mật thông tin cho PH & học sinh như thế nào?

Hiểu thêm về lời mời liên kết

pageLời mời liên kết gồm những gì?

Cách mời PH

pageCách mời phụ huynh

Mã liên kết hết hạn

Last updated