Bật chế độ Mục tiêu SMART

Lưu ý!! Nếu bật lên, bắt buộc phải điền những mục này mới có thể tạo được Mục Tiêu mới

CSCT cần bật chế độ cho mục tiêu SMART ở phần Thiết lập cơ sở theo các bước như trong hình sau:

Bạn có thể bật riêng lẻ từng thành phần của mục tiêu SMART

Last updated