Chuyển mục tiêu cũ ra khỏi Kế hoạch hiện tại

Mục tiêu được chuyển ra khỏi Kế hoạch hiện tại sẽ quay về Danh sách mục tiêu trước đó (Ngân hàng mục tiêu, Mục tiêu tạm dừng hoặc Mục tiêu hoàn thành)

Đọc thêm bài viết về Mục Tiêu để tìm hiểu thêm các trạng thái của Mục tiêu trên Luca Education

1. Chọn "Không dạy mục tiêu này" ở mục tiêu bạn muốn chuyển trong phần xem nhanh KHHT

2. Thông báo xác nhận

Chọn "Xác nhận" trong thông báo để chuyển mục tiêu ra khỏi KHHT. Bạn có thể tick vào ô "Tôi đã hiểu, ..." và Luca sẽ không lặp lại thông báo này

3. Kiểm tra mục tiêu đã được chuyển ra khỏi Kế hoạch hiện tại

Chọn "Xem trước KHHT" để xem & chắc chắn rằng danh sách mục tiêu & thống kê trong KHHT được cập nhật với mục tiêu vừa được chuyển ra.

Tên học sinh trong hình minh hoạ của bài viết này đã được thay đổi để bảo mật thông tin

Last updated