Tạo Mục tiêu SMART

Bạn chỉ có thể tạo mục tiêu SMART nếu đã bật chế độ này trong phần "Thiết lập cơ sở"

-> Đọc bài hướng dẫn ở đây

Bạn cần hoàn thành những phần sau để tạo mục tiêu SMART trên Luca

  1. Chọn lĩnh vực trong danh sách lĩnh vực có sẵn

  2. Viết nội dung mục tiêu

  3. Chọn mức độ hỗ trợ trong danh sách có sẵn (nếu bật chế độ này lên)

  4. Viết cơ sở hợp lý của mục tiêu (nếu bật chế độ này lên)

  5. Viết chiến lược để thục hiên mục tiêu (nếu bật chế độ này lên)

  6. Viết quy trình thực hiện mục tiêu (nếu bật chế độ này lên)

  7. Hoạt động

Bạn có thể bật riêng lẻ từng thành phần của mục tiêu SMART

Last updated