Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập vào app Trị liệu viên

  • Điền email (đã dùng để đăng ký) và mật khẩu (đã được tạo khi đăng ký)

  • Chọn "Tiếp tục"

Last updated