Khác

1. Đối với các trung tâm có bật thành phần SMART

  • Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa mục tiêu trong thư viện, các thành phần SMART sẽ được hiển thị

  • Hiển thị nội dung các thành phần SMART ở icon ℹ️, tương tự như ở phần kế hoạch can thiệp

Last updated