Tạo / chỉnh sửa thư mục và mục tiêu

1. Xem và tạo các thư viện mục tiêu

  • Ở thanh menu bên trái, trong phần Kế hoạch, chọn Thư viện mục tiêu

  • Chọn nút 3 chấm dọc => chọn "Tạo thư viện mới"

  • Đặt tên cho thư viện mới tạo => sau đó chọn "Xác nhận"

2. Tạo thư mục bên trong thư viện

  • Nhấp vào thư viện cần tạo thư mục, bên trong sẽ là danh sách các thư mục nhỏ hơn (nếu.như đã tạo trước đó)

  • Chọn nút 3 chấm dọc => chọn "Tạo thư mục mới"

  • Bạn có thể tạo nhiều thư mục con trong các thư mục chính (tương tự như tạo thư mục trên máy vi tính)

3. Tạo các mục tiêu bên trong thư mục

  • Chọn nút 3 chấm dọc => chọn "Chỉnh sửa"

  • Lúc này bạn có thể đổi tên thư viện, các thư mục và chỉnh sửa các mục tiêu bên trong

  • Tại khung trắng, bạn chỉ cần điền nội dung mục tiêu và chọn lĩnh vực phù hợp. Các mục tiêu này sẽ được lưu tự động. (Tips: Nên chọn lĩnh vực trước khi điền nội dung)

  • Để xóa mục tiêu đã tạo, bạn chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh mục tiêu đó.

Vui lòng xem clip hướng dẫn đầy đủ về việc tạo và chỉnh sửa thư viện mục tiêu

4. Chuyển nhiều mục tiêu sang các thư mục khác

5. Gắn lĩnh vực cho nhiều mục tiêu cùng lúc

Last updated